SLU samordnar projekt för hållbar livsmedelsomställning

Jordbruket orsakar ungefär en tredjedel av världens totala mängd växthusgaser, och i Europa kommer nästan 70 procent från boskapsbaserat jordbruk. EU:s mål är att bli den första koldioxidneutrala kontinenten år 2050, vilket ställer stora krav på genomgripande förändringar inom produktions- och leveranskedjor.

PATHWAYS är ett projekt för forskning och innovation inom Horizon 2020, har fått 9 miljoner euro. Projektet kommer att bidra till EU:s ”Farm-to-Fork-strategi”, genom att utforma övergångar som tillgodoser kraven på tillhandahållande av säkra, näringsrika och prisvärda djurbaserade livsmedel, samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och främjar hållbarheten för den europeiska boskapssektorn.

PATHWAYS, samordnas av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som kommer koordinera arbetet mellan projektets partner. Vid SLU sker forskning inom djurskydd och biologisk mångfald med att definiera indikatorer för bedömning av djurens välbefinnande för att identifiera de viktigaste frågorna inom djurskydd och biologisk mångfald i EU:s djurproduktionssystem och möjliggöra en holistisk hållbarhetsbedömning.

– Det är uppenbart att en omställning av boskapssystemet krävs på alla nivåer för att vi skall klara planetmålen och samtidigt klara behoven som uppstår med en växande befolkning. Projektet kommer att stödja denna övergång genom att demonstrera bästa praxis och tillhandahålla smarta verktyg och mätvärden. Vi samlar ledande experter, forskning och innovation inom livsmedelssystem för att ta fram tidiga och effektiva rekommendationer, säger professor Harry Blokhuis och Dr Laurence Smith, SLU

Dela