Unik klimatdatabas för mjölkproduktion ger underlag till fortsatt utveckling

Arlas unika klimatdatabas med information från Arlas mjölkgårdar kan bidra till mer träffsäkra klimatåtgärder i framtiden. En klimatberäkning från nästan 8 000 gårdar i sju Europeiska länder visar att dessa gårdar är bland de mest klimateffektiva i världen.

Arlas bönder dokumenterar klimatada i en av världens största externt verifierade klimatdatabaser inom mejeribranschen. Databasen fungerar som underlag för analyser och kunskapsspridning bönderna emellan.

Sedan 1990 har klimatavtrycket från mjölk minskar med 22 procent. Totalt har det genomfört klimatberäkningar mer Arlas vetenskapliga utvecklade verktyg på 7 986 gårdar i sju europeiska länder. Beräkningarna visar att gårdarna är bland de mest klimateffektiva i världen med 1,15 kg CO2e per kilo mjölkråvara.

Bönderna har lämnat in data utifrån 203 frågor om gårdens kor, foderproduktion, energianvändning med mera. Uppgifterna har verifierats av en extern klimatrådgivare, som också har hjälpt till att ta fram individuella handlingsplaner för ytterligare utsläppsminskningar. Klimatberäkningarna ger Arla möjlighet att fortsätta arbetet och öka takten ytterligare.

 – Vi har gjort en storsatsning på att utveckla och implementera en robust modell för att mäta klimatpåverkan på en mjölkgård. Den unika data som Arlabönderna nu har tagit fram visar tydligt vilka åtgärder som gör att vi kan minska klimatutsläppen under det kommande decenniet. Vi kommer att använda den kunskapen både på gårdarna och dela våra resultat för att bidra till en effektiv omställning för hela branschen. Det finns ett enormt värde i detta för oss alla, säger Jan Toft Nørgaard, mjölkbonde och Arlas styrelseordförande.

Analysen pekar ut fem nyckelområden där insatser kan minska klimatavtrycket för alla typer av mjölkgårdar:­

  • Foder: åtgärder för att öka mängden mjölk per kilo foder
  • Utfodring: bättre balanserad utfodring för att varje ko ska få lagom mängd protein
  • Djuromsorg: hälsosamma kor som lever länge ger mer mjölk
  • Gödsel: precision i gödselhanteringen för att minska kväveförluster i foderodling
  • Markanvändning: förbättrade odlingsmetoder för högre skördar

– Vi har jobbat med att minska utsläppen under en längre tid. Uppgifterna visar att alla typer av gårdar kan uppnå minskade utsläpp genom individuella åtgärder inom dessa fem områden. Detta hjälper oss att göra avsevärda framsteg, både för att minska vårt koldioxidavtryck och för framtida investeringar på gårdarna för att vi ska kunna nå våra ambitiösa klimatmål, säger Heléne Gunnarsson, vice ordförande i Arla och mjölkbonde i Tvååker.

Andra faktorer såsom var gårdarna ligger, markförhållanden, antal djur och ras samt om gården är ekologisk eller konventionell är inte avgörande.

Nästa rapporteringsomgång börjar i juni. Då får bönderna tillgång till ett nytt digitalt verktyg som gör det möjligt för dem att följa sina egna framsteg samt jämföra sig med andra gårdar.

– Vi är stolta över hur långt vi har kommit, men vi är fast beslutna att gå mycket längre. För oss är siffran inte ett slutresultat utan ett referensvärde för fortsatta förbättringar. Klimatberäkningarna är ett verktyg för att se vilka våra kommande steg ska bli för att få mer kunskap och transparent mäta våra framsteg framöver, säger Jan Toft Nørgaard.

Fler nyheter i Primärproduktion och Värdekedjan

foodora och Scan lanserar nya köttiga matkassar

Nu lanserar foodora i samarbete med Scan två nya matkassar – en Burgarkasse som utvecklats med Jureskogs och en Köttkasse i samarbete med AG Kötthandel.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem