Öppna landskap gynnar biologiskt mångfald

Jordbruk med öppna och varierade landskap rymmer flest växt- och fågelarter. Det framgår av en ny rapport där Norrmejerier låtit inventera växter och djur på åtta av sina norrländska mjölkgårdar.

För att öka kunskapen om den biologiska mångfalden på norrländska mjölkgårdar har Norrmejerier låtit miljökonsultföretaget Ecogain inventera växt- och djurlivet på åtta av sina gårdar i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Undersökningen visar att artrikedomen är störst på naturbetesmarker som varken har plöjts eller gödslats. Här kunde man identifiera upp till 54 olika växtarter och 41 fågelarter. På igenväxta marker fanns ett tjugotal växtsorter.

– Rapporten visar att mjölkproduktion där kor får beta på åkrar med varierade landskap gynnar många växter och djur. Om vi ska bromsa klimatkrisen och värna den biologiska mångfalden måste vi se till att hålla jordbrukslandskapen öppna, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejeriers hållbarhetsdirektör.

Även skötsel av vägkanter och diken samt närheten till fuktiga marker och stränder har påverkar mångfald av växter och fåglar. Och även till exempel vallodlingar som ger foder till betande kor har positiva effekter på artrikedom av växter och fåglar.

– En stor biologisk mångfald kan bromsa effekterna av klimatkrisen. Våra mjölkbönder håller landskapen öppna och bidrar dessutom till ett långsiktigt hållbart och levande Norrland genom att skapa arbetstillfällen och upprätthålla den inhemska livsmedelsförsörjningen, säger Anna-Karin Karlsson. 

De biologiska mångfalden har under lång tid påverkats negativt av klimatförändringar och av att jordbruk läggs ner och marken växer igen. Runt tredjedel av alla rödlistade växter och djur i Sverige är beroende av varierade odlingslandskap för att överleva.

Rapporten ”Norrmejerier & biologisk mångfald. Ett kunskapsunderlag om växter och fåglar på norrländska mjölkgårdar” är en del i Norrmejeriers hållbarhetsprogram som syftar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och branschspecifika initiativ till 2030.

Fler nyheter i Arkiv och Hållbarhet

Den nya UTP-lagen har röstats igenom

Den 10 maj röstade riksdagen igenom den nya UTP-lagen. ”Ett stort och viktigt steg mot en balanserad livsmedelskedja och en sund livsmedelsbransch”, säger Livsmedelsföretagen. Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel beklagar däremot att riksdagen har röstat igenom en enligt dem ”oproportionerlig, opåkallat och konkurrenssnedvridande leverantörsskydd”. Lagen träder i kraft den 1 november 2021.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem