Lärdomar när det gäller livsmedelsförsörjningen

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen analyserat lärdomar från pandemin vad gäller livsmedelsförsörjningen. Dessa har sammanställs i en rapport som nu har överlämnats till regeringen.

Som ett led i arbetet med att stärka beredskapen inför kriser gav regeringen Livsmedelsverket och Jordbruksverket i uppdrag att redogöra för de lärdomar som pandemin har gett vad gäller livsmedelsförsörjningen. I uppdraget ingick att lämna förslag till åtgärder och arbetsformer som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av samhällsstörningar, kriser och vid höjd beredskap och då ytterst krig.

– Jag är väldigt nöjd med att vi nu får en fördjupad bild av hur pandemin har påverkat förhållandena inom livsmedelskedjan och livsmedelsförsörjningen. Det blir tydligt vilka förutsättningar som behöver finnas för att produktion, handel och transporter av livsmedel ska fungera väl. God tillgång till säker mat är en nödvändighet och helt grundläggande för att samhället i stort ska fungera, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket menar att totalförsvarsplaneringen behöver ta hänsyn till erfarenheterna från pandemin, men också ha ett brett angreppssätt och ta hänsyn till alla typer av hot. Analyser av livsmedelskedjans beroende och sårbarheter är viktiga. Sverige måste också kunna prioritera transporter av varor i svåra situationer. Behovet av att kunna upprätta lägesbilder behöver också stärkas.

– Det civila försvaret ska återuppbyggas. En trygg livsmedelsförsörjning är en viktig del i arbetet med att stärka Sveriges beredskap vid händelse av säkerhetspolitiska kriser och höjd beredskap, och för att stå bättre rustat även vid fredstida kriser, säger landsbygdsministern.

Rapporten behandlar inte djurens hälso- och sjukvård, något som annars ofta sammankopplas med myndigheterna. Detta hanteras i ett separat regeringsuppdrag riktat till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Rapporten finns här: En robust livsmedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap.

Fler nyheter i Arkiv och Värdekedjan

Lokala ekosystem, samverkan och scale up påskyndar utvecklingen

Under onsdagen arrangerade ICA ett framtidsseminarium som tog avstamp i årets framtidsrapport som handlar om ”Växa tillsammans”. I den identifierar de tre vägar framåt: de lokala ekosystemen, samverkan samt möjligheten att skala upp.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem