Bättre skördar om marken täcks av grödor hela året

Ökad sådd av täck- eller mellangrödor ger gynnsam biodiversitet och skulle kunna ha gynnsamma effekter på produktionen. Den slutsatsen drar forskarna i en stor europeisk studie som har visat att skörden och jordbruksmarkens förmåga att utföra ekosystemtjänster, samt dess biologiska mångfald, blir bättre ju större del av året som marken täcks av grödor.

Ett europeiskt forskarlag har nu undersökt hur antalet grödor i växtföljden påverkade skörd samt jordens mikrobmångfald och multifunktionalitet i 155 spannmålsodlingar i Sverige, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Spanien. I den odlade mångfalden ingick såväl huvudgrödor (inklusive vall) som täck- eller mellangrödor under de senaste tio årens växtföljd.

– Det tydligaste resultatet är att ju längre tid marken är bevuxen i en växtföljd desto bättre är det för såväl skörden som för markens biodiversitet och multifunktionalitet, oavsett om det är med olika huvudgrödor, vall eller till exempel mellangrödor. Hur många grödor det fanns i växtföljden hade däremot begränsad betydelse, utom då växtföljden var mycket ensidig, säger Sara Hallin professor vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU.

Ju större del av året som marken under en tioårsperiod hade varit täckt, desto större blev den positiva effekten. Det varmare klimatet i Sverige gör att det numera skulle kunna växa täckgrödor på åkrarna sent på hösten, vilket därmed kan utnyttjas för att förbättra jordarnas egenskaper.

– Den andra viktiga slutsatsen vi drar är att hög multifunktionalitet i sig inte bidrar till höga spannmålsskördar, även om båda aspekterna gynnas av att marken är bevuxen under längre tid. Det som är bra för avkastningen är alltså inte nödvändigtvis bra för de viktiga ekosystemtjänsterna, och markanvändningen måste därför balanseras så att den ena nyttan inte stärks på bekostnad av den andra, säger Sara Hallin.

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

 

 

 

Fler nyheter i Forskning och Primärproduktion

SLU startar kurs i digitaliserad animalieproduktion

Nu satsar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på en kurs i digitalisering av animalieproduktion för att bidra till framtida konkurrenskraftig animalieproduktion. Kursen är på en avancerad nivå och riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem