Det blir allt mindre öppna landskap

Jordbruksmark försvinner och får delvis lämna plats åt bostäder. Det visar färska siffror från Jordbruksverket som rapporterar att åkerarealen under åpren 2016 – 2020 minskade åkerarealen med 3000 hektar.

Arealen åkermark i Sverige minskar stadigt sedan decennier tillbaka. Mellan åren 2016 och 2020 minskade åkerarealen ytterligare med totalt drygt 30 000 hektar. Av dessa var det cirka 3000 hektar, det vill säga motsvarande ungefär 6000 fotbollsplaner som försvann på grund av exploatering. Man bygger alltså hus, vägar och järnvägar på marken i stället. Störst exploatering har skett i Skåne.

Men den största delen av jordbruksmark försvinner för att man väljer att inte bruka den. Den växer då igen och blir skog. Mark som blir skog kan utan alltför stora insatser bli åkermark igen, om det skulle behövas i framtiden. Det gäller dock inte den jordbruksmark som försvunnit på grund av exploatering.

– När åkermark omvandlats till järnväg, hus eller asfalt går den aldrig att få tillbaka. Målet i den nationella livsmedelsstrategin är bland annat att den totala livsmedelsproduktionen ska öka, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Att svensk åkermark fortsätter att försvinna är oroande eftersom den är en viktig resurs inför framtiden. Inte minst eftersom klimatförändringarna bidrar till ytterligare utmaningar. Den här rapporten ger kommunerna en möjlighet att öka sin kunskap om jordbruksmark och exploatering, säger utredaren John Andersson.

Dela

Fler nyheter i Primärproduktion och Trend och Värdekedjan